Regulamin

II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Medycyny Laboratoryjnej "Diagnostyczne Zagłębie Nauki" w Sosnowcu

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

 1. Organizatorem II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Medycyny Laboratoryjnej ,,Diagnostyczne Zagłębie Nauki” w Sosnowcu, zwanej dalej „Konferencją” jest Komitet Organizacyjny, zwany dalej „Komitetem” powołany przez Zarząd Śląskiej Medycyny Laboratoryjnej, Organizacji studenckiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
 2. Konferencja odbędzie się dnia 5 grudnia 2015 roku w kampusie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ulicy Jedności 8 w Sosnowcu.
 3.  

  ZASADY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

   

  § 1.

  1. Hasłem tegorocznej Konferencji jest: „Diagnostyka Laboratoryjna - Kopalnia Wiedzy o człowieku”.
  2. Prezentacja prac zakwalifikowanych do Sesji odbędzie się w formie doniesień ustnych oraz plakatowych.
  3. Opiekun Organizacji powoła Komitet Naukowy, złożony z pracowników naukowych SUM. Komitet będzie miała prawo decydować o zakwalifikowaniu pracy do Sesji oraz formie doniesienia. Decyzją Komitetu, liczba prac zaprezentowanych podczas Konferencji zostanie dostosowana do możliwości organizacyjnych Komitetu.
  4. Kwalifikacja prac do Sesji, decyzją Komietu, odbędzie się na podstawie wartości merytorycznej nadesłanych streszczeń.
  5. Kwalifikowane są prace oryginalne i prace poglądowe.
  6. Komitet odrzuci prace zgłoszone niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
  7. Decyzja Komitetu o przyjęciu lub odrzuceniu pracy jest ostateczna.

   

  § 2.

  1. Prezentowanie pracy nie jest warunkiem koniecznym, aby wziąć udział w Konferencji. Przewiduje się również możliwość uczestnictwa biernego.
  2. Za udział w Konferencji będzie pobierana opłata w wysokości 25 złotych od uczestników czynnych oraz 15 złotych od uczestników biernych.
  3. Opłatę konferencyjną należy uiścić na podane na stronie internetowej (http://sml.sum.edu.pl/) konto Śląskiego Uniwersytetu Medycznego do dnia 22.11.2015 r., W tytule należy podać: Konferencja „Diagnostyczne Zagłębie Nauki” oraz dodatkowo proszę podać: imię nazwisko, charakter uczestnictwa (czynny, bierny) oraz nazwę uczelni.
  4. Komitet nie zapewnia uczestnikom noclegów
  5. Oficjalnym językiem Konferencji jest język polski.
  6. Do uczestnictwa w Konferencji uprawnieni są studenci wszystkich lat i kierunków uczelni wyższych o profilu medycznym oraz biologicznym.

   

  § 3.

  1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod ww. adresem strony internetowej.
  2. Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa dla uczestników biernych upływa dnia 22.11.2015 r.
  3. W przypadku uczestników czynnych, zgłoszeniem pracy do Konferencji jest przesłanie w formie elektronicznej wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 22.11.2015 r.
  4. Należy wypełnić wszystkie pola formularza zgodnie z podaną instrukcją.
  5. Limit treści streszczenia to 2000 znaków ze spacjami.
  6. Streszczenie nie może zawierać tabel oraz rycin. Streszczenie musi zawierać wyniki i wnioski z pracy według ogólnie przyjętego schematu.
  7. Za treść i formę streszczenia odpowiada osoba zgłaszająca.
  8. Informacja o ostatecznym zakwalifikowaniu pracy do Sesji i formie doniesienia zostanie przesłana na adres e-mail pierwszego autora pracy podany w formularzu rejestracyjnym.

   

  § 4.

  1. Doniesienia prac będą się odbywać wg harmonogramu ustalonego przez Komitet, który zostanie podany do wiadomości zainteresowanych minimum 10 dni przed Konferencją. Niniejszym Komitet zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie
  2. Praca powinna być wygłoszona przez jednego z autorów.
  3. Każdy uczestnik może zaprezentować więcej niż jedną pracę
  4. Nieprzekraczalny czas przeznaczony na prezentację doniesienia ustnego wynosi 7 minut, a na dyskusję - 3 minuty.
  5. Czas przeznaczony na prezentację doniesienia plakatowego w formie elektronicznej wynosi - 3 minuty, na dyskusję - 2 minuty.
  6. Autorzy prac są zobowiązani do przygotowania prezentacji multimedialnej lub plakatu w języku polskim
  7. Wszyscy autorzy pracy są zobowiązani do uczestnictwa w dyskusji. Jury ma prawo zadać pytanie dotyczące prezentowanej pracy każdemu z autorów.
  8. Do dyspozycji autorów będzie rzutnik multimedialny. Prezentacje powinny być zapisane na płycie CD-R bądź na pen-drive w programie Power Point (wersja 1997-2003). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność oprogramowania.
  9. Prezentację należy dostarczyć osobie prowadzącej Sesję w godzinach 8.00 - 8.30. Nazwa pliku powinna być opisana nazwiskiem wygłaszającego. Niedostarczenie prezentacji w podanym terminie jest równoznaczne z przesunięciem doniesienia na koniec Sesji.
  10. W przypadku spóźnienia się osoby prezentującej, doniesienie zostanie przesunięte na koniec Sesji.
  11. Prace, które nie stanowią samodzielnej pracy autorów i będące częścią rozprawy doktorskiej bądź habilitacyjnej, nie zostaną ocenione. Decyzję o odrzuceniu podejmuje Jury. Decyzja ta będzie nieodwołalna.

   

  § 5.

  1. Pracę będą oceniane przez Jury, w skład którego wejdą pracownicy naukowi, specjaliści z dziedziny zgodnej z tematem Konferencji. Ocena Jury jest ostateczna i niepodważalna.
  2. Elementy pracy oceniane przez Jury to: wartość merytoryczna (wstęp, cel, materiał, metody badawcze, wyniki, wnioski), sposób prezentacji, sposób prowadzenia dyskusji, wkład własny w przygotowanie pracy.
  3. Po zakończeniu Sesji będzie sporządzony protokół zawierający ocenę poszczególnych prac.
  4. Na podstawie wyników zamieszczonych w protokole zostaną wyłonione:
   1. najlepsze prace (I miejsce, II miejsce, III miejsce) z doniesień ustnych,
   2. najlepsza praca (I miejsce) i 1 wyróżnienie z doniesień plakatowych.

   

  § 6.

  1. Jedynym dowodem uczestnictwa w Konferencji jest Certyfikat wystawiany po zamknięciu obrad Konferencji. Komitet zastrzega sobie prawo do odmowy wystawienia Certyfikatu osobie, która nie uczestniczyła w obradach oraz w sytuacji, gdy praca nie zostanie wygłoszona przez jej autorów.
  2. Zgłoszenie pracy do Konferencji jest równoznaczne z akceptacja niniejszego Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Komitet w celach organizacyjnych.

   

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

  § 1.

  Interpretacja Regulaminu i rozstrzyganie spraw spornych oraz problemów nie ujętych w wyżej wymienionym Regulaminie przysługuje wyłącznie Komitetowi.